Saturday, February 28, 2009

M Leelavathy writes[എം കെ ഹരികുമാറിന്‍റെ നവാദ്വൈതം- വിജയന്‍റെ നോവലുകളിലൂടെ എന്ന കൃതിക്ക്‌ ഡോ എം. ലീലാവതി എഴുതിയ ദീര്‍ഘമായ അവതാരികയുടെ അവസാനഭാഗം.]


M Leelavathy writes[എം കെ ഹരികുമാറിന്‍റെ നവാദ്വൈതം- വിജയന്‍റെ നോവലുകളിലൂടെ എന്ന കൃതിക്ക്‌ ഡോ എം. ലീലാവതി എഴുതിയ ദീര്‍ഘമായ അവതാരികയുടെ അവസാനഭാഗം.]


O V Usha writes[എം. കെ ഹരികുമാറിന്‍റെ നവാദ്വൈതം- വിജയന്‍റെ നോവലുകളിലൂടെ എന്ന കൃതിക്ക്‌ ഒ വി ഉഷ എഴുതിയ ആമുഖകുറിപ്പ്‌]

O V Usha writes[എം. കെ ഹരികുമാറിന്‍റെ നവാദ്വൈതം- വിജയന്‍റെ നോവലുകളിലൂടെ എന്ന കൃതിക്ക്‌ ഒ വി ഉഷ എഴുതിയ ആമുഖകുറിപ്പ്‌]

Saturday, February 21, 2009

Aksharajaalakam- M K Harikumar's column in Kala kaumudi- the most widely read column in malayalam

Aksharajaalakam- M K Harikumar's column in Kala kaumudi- the most widely read column in malayalam

Artist Gayatri and writer M. K. Harikumar


This growing business of art

Art is on the shelves of cyberspace and the city hosts its first online auction of paintings

PHOTO: H. VIBHU

FINAL BID Artist Gayatri and writer M. K. Harikumar, right, at the online art auction, The Limits of the Sky

Sky is the limit for the vibrant artscape in the State. And reaching for the sky are the artists of Kerala experimenting cleverly with styles, colours, ideas, thoughts and content. The mood is upbeat and so is the manner.

The Limits of the Sky, the first exhibition-and online auction of paintings held in the city, sponsored by project Aaranyakam, in association with Taj Malabar, was new in conduct, and content. The latter, because the 10 works on sale were a series of a painting by artist Gayatri who drew inspiration from M. K. Harikumar's critique, Navadwaitham Vijayante Novalukaliloode.

Navadwaitham is Harikumar's analysis of O. V. Vijayan's collection of works. Literature and art thus came together in a unique expression that found six bidders contesting for a price befitting the works. Art Lovers, Dubai, concluded the deal at Rs. 5, 65,000.

With the hammer-and-cry auctions becoming a thing of the past and online transactions and auctions enabling a worldwide audience, art too is on the shelves in cyberspace.

Art, that by its very visual virtue needs to be seen, searched, seeped in, is now sold over telephone calls, emails, and of course well-designed, informative and user-friendly websites. And it's a thriving business.

Surprisingly called, `The Limits of the Sky', the writer and the artist combine have used the sky as a boundless creative canvas. In their minds the sky with the clouds, birds, stars, lightning, leaves, kites, butterflies, blue, green, purple, red, yellow, sunset, sunrise, rain, hail and the cosmic mysteries is a symbol of a psychic journey.

Skyscapes

A psychic journey interpreted through the colourful skycapes. So, the evening sky is spectacular with its flaming red and orange hues, the dark single leaf dropping to the earth, a frame that will have you caught in its impact. How small is mankind to this wondrous movement of nature, how small and how helpless. The lightning moment is a moment of magnitude. The cracking sky, the angry clouds instil a sense of fear.

Moving on, the morning sky is full of hope and cheer. White clouds rolling lazily across plain blue sky calms just as it spreads joy. The rainy, wet monsoon sky is telling. And so the skyscapes lead you through beautiful scenes, shifting from fear to hope, from cheer to calmness: a cathartic experience.

Art that lifts, , that offers so much to so many becomes a trading commodity in an auction even more so than in a plain sale of art. Bidders vie cleverly and the contest is a cold business deal.

Art for business is mainly what an art auction is about. And when art is sold in lots as it was done here it is aimed not at amateur art lovers but at very serious art collectors, galleries and museums. "We had six bidders, three from Mumbai, two from Bangalore and one from Dubai," said Gayatri, explaining that the reserve price for a work was Rs.20, 000.

Having moved away from his pet preoccupation of painting social and political discrepancies, Gaytri here is in a romantic mood: A mood generated by Harikumar's `brand of `advaita', as different from Sankaracharya's : unity in diversity, the metaphysical behind the obvious.

Displayed on easels and placed along the classy corridors of the Taj Malabar hotel, to be perused by visitors, the exhibition was different in setting too. Acrylic on canvas was the medium and the sky being the subject, the canvas expanse was slapped with bold, broad strokes. In this expanse were little cues that held the sky together, like the little window from which a pair of curious eyes peeped happily.

And as debate rages among the purists in art about the ingenuity of styles, ideas, techniques, good and bad, this online art auction and this experiment of a writer and an artist coming together to express jointly a feeling, a thought, art moves on to a newer and more colourful canvas.

PRIYADARSSHINI SHARMA

The Hindu: www.hindu.com/.../stories/2007021002120400.htm

Artist Gayatri and writer M. K. Harikumar


This growing business of art

Art is on the shelves of cyberspace and the city hosts its first online auction of paintings

PHOTO: H. VIBHU

FINAL BID Artist Gayatri and writer M. K. Harikumar, right, at the online art auction, The Limits of the Sky

Sky is the limit for the vibrant artscape in the State. And reaching for the sky are the artists of Kerala experimenting cleverly with styles, colours, ideas, thoughts and content. The mood is upbeat and so is the manner.

The Limits of the Sky, the first exhibition-and online auction of paintings held in the city, sponsored by project Aaranyakam, in association with Taj Malabar, was new in conduct, and content. The latter, because the 10 works on sale were a series of a painting by artist Gayatri who drew inspiration from M. K. Harikumar's critique, Navadwaitham Vijayante Novalukaliloode.

Navadwaitham is Harikumar's analysis of O. V. Vijayan's collection of works. Literature and art thus came together in a unique expression that found six bidders contesting for a price befitting the works. Art Lovers, Dubai, concluded the deal at Rs. 5, 65,000.

With the hammer-and-cry auctions becoming a thing of the past and online transactions and auctions enabling a worldwide audience, art too is on the shelves in cyberspace.

Art, that by its very visual virtue needs to be seen, searched, seeped in, is now sold over telephone calls, emails, and of course well-designed, informative and user-friendly websites. And it's a thriving business.

Surprisingly called, `The Limits of the Sky', the writer and the artist combine have used the sky as a boundless creative canvas. In their minds the sky with the clouds, birds, stars, lightning, leaves, kites, butterflies, blue, green, purple, red, yellow, sunset, sunrise, rain, hail and the cosmic mysteries is a symbol of a psychic journey.

Skyscapes

A psychic journey interpreted through the colourful skycapes. So, the evening sky is spectacular with its flaming red and orange hues, the dark single leaf dropping to the earth, a frame that will have you caught in its impact. How small is mankind to this wondrous movement of nature, how small and how helpless. The lightning moment is a moment of magnitude. The cracking sky, the angry clouds instil a sense of fear.

Moving on, the morning sky is full of hope and cheer. White clouds rolling lazily across plain blue sky calms just as it spreads joy. The rainy, wet monsoon sky is telling. And so the skyscapes lead you through beautiful scenes, shifting from fear to hope, from cheer to calmness: a cathartic experience.

Art that lifts, , that offers so much to so many becomes a trading commodity in an auction even more so than in a plain sale of art. Bidders vie cleverly and the contest is a cold business deal.

Art for business is mainly what an art auction is about. And when art is sold in lots as it was done here it is aimed not at amateur art lovers but at very serious art collectors, galleries and museums. "We had six bidders, three from Mumbai, two from Bangalore and one from Dubai," said Gayatri, explaining that the reserve price for a work was Rs.20, 000.

Having moved away from his pet preoccupation of painting social and political discrepancies, Gaytri here is in a romantic mood: A mood generated by Harikumar's `brand of `advaita', as different from Sankaracharya's : unity in diversity, the metaphysical behind the obvious.

Displayed on easels and placed along the classy corridors of the Taj Malabar hotel, to be perused by visitors, the exhibition was different in setting too. Acrylic on canvas was the medium and the sky being the subject, the canvas expanse was slapped with bold, broad strokes. In this expanse were little cues that held the sky together, like the little window from which a pair of curious eyes peeped happily.

And as debate rages among the purists in art about the ingenuity of styles, ideas, techniques, good and bad, this online art auction and this experiment of a writer and an artist coming together to express jointly a feeling, a thought, art moves on to a newer and more colourful canvas.

PRIYADARSSHINI SHARMA

The Hindu: www.hindu.com/.../stories/2007021002120400.htm

Tuesday, February 17, 2009

സപ്തതിയിലെത്തിയ പി ശ്രീധരന്‍സാറിന്‌ പ്രണാമം
ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന്‌ സപ്തതിയിലെത്തുന്ന പി ശ്രീധരന്‍സാറിന്‌ പ്രണാമം.
എന്‍റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ്‌ ശ്രീ പി ശ്രീധരന്‍. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സപ്തതി വേളയില്‍ ആയുരാരോഗ്യം നേര്‍ന്ന് ആദരിക്കുന്നു.
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്‍പത്തിനാലുമുതല്‍ എനിക്ക്‌ ശ്രീധരന്‍ സാറിനെ പരിചയമുണ്ട്‌. ഞാന്‍ തൃശൂരിലെ എക്സ്പ്രസ്‌ പത്രത്തിലാണ്‌ കാര്യമായി എഴുതി തുടങ്ങിയത്‌. അതിന്‌ എല്ലാ ഔദാര്യവും തന്നത്‌ സാറാണ്‌. തൃശൂര്‍ നഗരവുമായും ഞാന്‍ ഇടപഴകാന്‍ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത്‌ സാറാണ്‌. ശ്രീധരന്‍ സാറിനെ കാണൂവാന്‍ വേണ്ടിമാത്രം ഞാന്‍ എത്രയോ വട്ടം തൃശൂര്‍ക്ക്‌ പോയിട്ടുണ്ട്‌!. പത്രമോഫീസില്‍ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക്‌ ചായയും പരിപ്പുവടയും നല്‍കി. വണ്ടിക്കുലിയുണ്ടോ എന്ന് സ്നേഹത്തൊടേ ചോദിക്കും.

എനിക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും രൂപ തരാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം എണ്റ്റെ ലേഖനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എല്ലാ മാസവും നൂറുരൂപ അയച്ചുതന്‍ സഹായിച്ചു. ഒരു ജോലിയുമില്ല്ലാതിരുന്ന എനിക്ക്‌ ആ തുക അന്ന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക്‌ തോന്നി.

ശ്രീധരന്‍സാറിനെപ്പോലെയുള്ള പത്രാധിപന്‍മാര്‍ ഇന്ന് കുറവാണ്‌. കാരണം ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന്‌ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു .ഞങ്ങളെ ആരും പരിചയപ്പെടുത്തിയതല്ല.ഞാന്‍ അങ്ങോട്ട്‌ ചെന്നു പരിചയപ്പെട്ടതാണ്‌.എന്നില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഒന്നും നേടാനില്ല. എല്ലാം എനിക്കാണ്‌ വേണ്ടിയിരുന്നത്‌.

എനീട്ടും അദ്ദേഹം മുഷിഞ്ഞില്ല.എല്ലാം തന്നു. വലിയ ഒരു മനസ്സാണ്‌ ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‍റേത്‌.ആരെയും പേടിക്കാതെ എന്തും തുറന്ന് പറയും. ആണുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ചേര്‍ന്ന ഒരു സമഭാവനയുണ്ടല്ലോ, അത്‌ ശ്രീധരന്‍ സാര്‍ എവിടെയും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖന്‍മാരുമായും ബുദ്ധിപരവും വ്യക്തിപരവുമായ തുല്യതയോടെ നില്‍ക്കാന്‍ ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‌ അനായാസം കഴിയുന്നു.

തൃശൂരിലെ കാട്ടുരിലുള്ള വസതിയില്‍ ഞാന്‍ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്‌. അദ്ദേഹം എന്തും സംസാരിക്കും. എല്ലാം അറിവു പകരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‍റെ വിഷയങ്ങള്‍ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമി മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയം വരെ വ്യാപിക്കും. നമ്മുടെ സാഹിത്യ , സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലെ നൈസര്‍ഗികമയ ഒരു സ്വാനുഭവമാണ്‌, ഒരു പക്വമായ ജീവിതാനുഭവമാണ്‌ ശ്രീധരന്‍ സാര്‍.

ശ്രീധരന്‍ സാറില്‍ ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുണ്ട്‌.അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെഴുതിയാലും അതില്‍ ധീരതയുടെ ഒരു പ്രകാശം കാണാന്‍ കഴിയും.എക്സ്പ്രസ്‌ പത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്ററായി വിരമിച്ച സാര്‍ ഇന്നും എഴുതുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു; ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും.

സപ്തതിയിലെത്തിയ പി ശ്രീധരന്‍സാറിന്‌ പ്രണാമം
ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന്‌ സപ്തതിയിലെത്തുന്ന പി ശ്രീധരന്‍സാറിന്‌ പ്രണാമം.
എന്‍റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ്‌ ശ്രീ പി ശ്രീധരന്‍. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സപ്തതി വേളയില്‍ ആയുരാരോഗ്യം നേര്‍ന്ന് ആദരിക്കുന്നു.
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്‍പത്തിനാലുമുതല്‍ എനിക്ക്‌ ശ്രീധരന്‍ സാറിനെ പരിചയമുണ്ട്‌. ഞാന്‍ തൃശൂരിലെ എക്സ്പ്രസ്‌ പത്രത്തിലാണ്‌ കാര്യമായി എഴുതി തുടങ്ങിയത്‌. അതിന്‌ എല്ലാ ഔദാര്യവും തന്നത്‌ സാറാണ്‌. തൃശൂര്‍ നഗരവുമായും ഞാന്‍ ഇടപഴകാന്‍ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത്‌ സാറാണ്‌. ശ്രീധരന്‍ സാറിനെ കാണൂവാന്‍ വേണ്ടിമാത്രം ഞാന്‍ എത്രയോ വട്ടം തൃശൂര്‍ക്ക്‌ പോയിട്ടുണ്ട്‌!. പത്രമോഫീസില്‍ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക്‌ ചായയും പരിപ്പുവടയും നല്‍കി. വണ്ടിക്കുലിയുണ്ടോ എന്ന് സ്നേഹത്തൊടേ ചോദിക്കും.

എനിക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും രൂപ തരാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം എണ്റ്റെ ലേഖനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എല്ലാ മാസവും നൂറുരൂപ അയച്ചുതന്‍ സഹായിച്ചു. ഒരു ജോലിയുമില്ല്ലാതിരുന്ന എനിക്ക്‌ ആ തുക അന്ന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക്‌ തോന്നി.

ശ്രീധരന്‍സാറിനെപ്പോലെയുള്ള പത്രാധിപന്‍മാര്‍ ഇന്ന് കുറവാണ്‌. കാരണം ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന്‌ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു .ഞങ്ങളെ ആരും പരിചയപ്പെടുത്തിയതല്ല.ഞാന്‍ അങ്ങോട്ട്‌ ചെന്നു പരിചയപ്പെട്ടതാണ്‌.എന്നില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഒന്നും നേടാനില്ല. എല്ലാം എനിക്കാണ്‌ വേണ്ടിയിരുന്നത്‌.

എനീട്ടും അദ്ദേഹം മുഷിഞ്ഞില്ല.എല്ലാം തന്നു. വലിയ ഒരു മനസ്സാണ്‌ ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‍റേത്‌.ആരെയും പേടിക്കാതെ എന്തും തുറന്ന് പറയും. ആണുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ചേര്‍ന്ന ഒരു സമഭാവനയുണ്ടല്ലോ, അത്‌ ശ്രീധരന്‍ സാര്‍ എവിടെയും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖന്‍മാരുമായും ബുദ്ധിപരവും വ്യക്തിപരവുമായ തുല്യതയോടെ നില്‍ക്കാന്‍ ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‌ അനായാസം കഴിയുന്നു.

തൃശൂരിലെ കാട്ടുരിലുള്ള വസതിയില്‍ ഞാന്‍ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്‌. അദ്ദേഹം എന്തും സംസാരിക്കും. എല്ലാം അറിവു പകരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‍റെ വിഷയങ്ങള്‍ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമി മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയം വരെ വ്യാപിക്കും. നമ്മുടെ സാഹിത്യ , സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലെ നൈസര്‍ഗികമയ ഒരു സ്വാനുഭവമാണ്‌, ഒരു പക്വമായ ജീവിതാനുഭവമാണ്‌ ശ്രീധരന്‍ സാര്‍.

ശ്രീധരന്‍ സാറില്‍ ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുണ്ട്‌.അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെഴുതിയാലും അതില്‍ ധീരതയുടെ ഒരു പ്രകാശം കാണാന്‍ കഴിയും.എക്സ്പ്രസ്‌ പത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്ററായി വിരമിച്ച സാര്‍ ഇന്നും എഴുതുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു; ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും.

സപ്തതിയിലെത്തിയ പി ശ്രീധരന്‍സാറിന്‌ പ്രണാമം
ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന്‌ സപ്തതിയിലെത്തുന്ന പി ശ്രീധരന്‍സാറിന്‌ പ്രണാമം.
എന്‍റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ്‌ ശ്രീ പി ശ്രീധരന്‍. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സപ്തതി വേളയില്‍ ആയുരാരോഗ്യം നേര്‍ന്ന് ആദരിക്കുന്നു.
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്‍പത്തിനാലുമുതല്‍ എനിക്ക്‌ ശ്രീധരന്‍ സാറിനെ പരിചയമുണ്ട്‌. ഞാന്‍ തൃശൂരിലെ എക്സ്പ്രസ്‌ പത്രത്തിലാണ്‌ കാര്യമായി എഴുതി തുടങ്ങിയത്‌. അതിന്‌ എല്ലാ ഔദാര്യവും തന്നത്‌ സാറാണ്‌. തൃശൂര്‍ നഗരവുമായും ഞാന്‍ ഇടപഴകാന്‍ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത്‌ സാറാണ്‌. ശ്രീധരന്‍ സാറിനെ കാണൂവാന്‍ വേണ്ടിമാത്രം ഞാന്‍ എത്രയോ വട്ടം തൃശൂര്‍ക്ക്‌ പോയിട്ടുണ്ട്‌!. പത്രമോഫീസില്‍ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക്‌ ചായയും പരിപ്പുവടയും നല്‍കി. വണ്ടിക്കുലിയുണ്ടോ എന്ന് സ്നേഹത്തൊടേ ചോദിക്കും.

എനിക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും രൂപ തരാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം എണ്റ്റെ ലേഖനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എല്ലാ മാസവും നൂറുരൂപ അയച്ചുതന്‍ സഹായിച്ചു. ഒരു ജോലിയുമില്ല്ലാതിരുന്ന എനിക്ക്‌ ആ തുക അന്ന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക്‌ തോന്നി.

ശ്രീധരന്‍സാറിനെപ്പോലെയുള്ള പത്രാധിപന്‍മാര്‍ ഇന്ന് കുറവാണ്‌. കാരണം ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന്‌ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു .ഞങ്ങളെ ആരും പരിചയപ്പെടുത്തിയതല്ല.ഞാന്‍ അങ്ങോട്ട്‌ ചെന്നു പരിചയപ്പെട്ടതാണ്‌.എന്നില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഒന്നും നേടാനില്ല. എല്ലാം എനിക്കാണ്‌ വേണ്ടിയിരുന്നത്‌.

എനീട്ടും അദ്ദേഹം മുഷിഞ്ഞില്ല.എല്ലാം തന്നു. വലിയ ഒരു മനസ്സാണ്‌ ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‍റേത്‌.ആരെയും പേടിക്കാതെ എന്തും തുറന്ന് പറയും. ആണുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ചേര്‍ന്ന ഒരു സമഭാവനയുണ്ടല്ലോ, അത്‌ ശ്രീധരന്‍ സാര്‍ എവിടെയും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖന്‍മാരുമായും ബുദ്ധിപരവും വ്യക്തിപരവുമായ തുല്യതയോടെ നില്‍ക്കാന്‍ ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‌ അനായാസം കഴിയുന്നു.

തൃശൂരിലെ കാട്ടുരിലുള്ള വസതിയില്‍ ഞാന്‍ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്‌. അദ്ദേഹം എന്തും സംസാരിക്കും. എല്ലാം അറിവു പകരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. ശ്രീധരന്‍ സാറിന്‍റെ വിഷയങ്ങള്‍ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമി മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയം വരെ വ്യാപിക്കും. നമ്മുടെ സാഹിത്യ , സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലെ നൈസര്‍ഗികമയ ഒരു സ്വാനുഭവമാണ്‌, ഒരു പക്വമായ ജീവിതാനുഭവമാണ്‌ ശ്രീധരന്‍ സാര്‍.

ശ്രീധരന്‍ സാറില്‍ ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുണ്ട്‌.അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെഴുതിയാലും അതില്‍ ധീരതയുടെ ഒരു പ്രകാശം കാണാന്‍ കഴിയും.എക്സ്പ്രസ്‌ പത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്ററായി വിരമിച്ച സാര്‍ ഇന്നും എഴുതുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു; ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും.

m k harikumar interview

 m k harikumar interview