Skip to main content

ഓരോ നിമിഷത്തിലൂടെയും

ഒരു മുഖം ഓരോ
നിമിഷത്തിലൂടെയും
എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത
നാദവീചികളുണ്ടാക്കുന്നു .
എവിടെയോ പോയി തിരിച്ചു
വരുന്ന നാം ഒരു
നാദത്തിലൂടെയും
സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നുമില്ല.

Popular posts from this blog

ശ്രീശങ്കരദർശനമല്ല ശ്രീനാരായണദർശനം/എം കെ ഹരികുമാർ

m k harikumar

jalachaya/novel